Skip to content

HS:n artikkeli Poliisi-Erämiesten metsästyksestä Nuuksiossa


Vastaus Helsingin Sanomien toimittajan Tuomo Pietiläisen puhelimitse 25.1.2019 esittämiin kysymyksiin Poliisi-Erämiesten metsästyksen johtaja Mika Kasoselle.

Poliisi-Erämiehet ry on jo 90- luvulla kiinnittänyt metsästysoikeutensa Lohjan käräjäoikeuden päätöksellä sittemmin Nuuksion kansallispuistoon liitettyihin alueisiin. Kiinnitys koskee seututie 120 (Vihdintien) etelä / lounaan puoleisia ns. Antioiden kannasten sekä sitä ympäröivää 570,11 hehtaarin kokoista aluetta. Alueiden kiinnitykset metsästysoikeuksiin on aikoinaan haettu silloisten omistajien toiveesta. Jos alueiden omistussuhteisiin tulee muutoksia, niin metsästysoikeus olisi alueella turvattu kiinnitysten voimassaoloajan.

Alun perin kyseessä olevaa aluetta ei liitetty Nuuksion kansallispuistoon, koska alueella oli voimassa oleva rasite (metsästysoikeus) tuomioistuimen vahvistamalla kiinnityksellä vuoteen 03/2022 asti. Alueet on sittemmin liitetty Nuuksion Kansallispuistoon ilman Poliisi-Erämiesten kuulemista sekä rasitteesta huolimatta. Vaikka Metsähallitus on liittänyt alueet Nuuksion Kansallispuistoon, ei se Poliisi-Erämiesten eikä nykyisen maanomistajan näkemyksen mukaan estä tai kumoa Lohjan käräjäoikeuden vahvistamaa metsästysoikeutta.

Kun alueet aikoinaan pakkolunastettiin, niin päätöksessä nimenomaan todettiin, että Poliisi-Erämiesten metsästysvuokraoikeudet pysytetään pakkolunastetuilla alueilla, eli se oli pakkolunastajankin tahto. Mitään korvauksia pakkolunastuksesta kiinnitetyn metsästysvuokraoikeudenhaltijalle, Poliisi-Erämiehille, ei ole maksettu.

Poliisi-Erämiehet ovat olleet koko ajan aktiivisia Metsähallituksen suuntaan ja ovat tarjoutuneet luopumaan voimassa olevasta metsästysoikeudesta jo ennen vuotta 2022, mikäli Metsähallitus pystyy osoittamaan vastaavat metsästysoikeudet jostain Etelä-Suomen alueelta.

Poliisi-Erämiesten metsästysoikeus on jatkunut vuoden 2012 jälkeen metsästysvuokrasopimuksen ja kiinnityksen ehtojen mukaisesti.

Asetus Nuuksion Kansallispuistosta (119/1994) 1 § kieltää selkärankaisten eläinten metsästyksen Nuuksion Kansallispuiston alueella, mutta saman asetuksen 3 § pykälä antaa mahdollisuuden vähentää, metsähallituksen luvalla kansallispuiston perustamistarkoitusta vaarantamatta, kasvi- tai eläinlajien yksilöiden lukumäärää, jos laji on lisääntynyt liikaa tai käynyt muuten vahingolliseksi. Poliisierämiehet ovat toteuttaneet metsästystä Metsästyslain, Laki ja Asetus Nuuksion kansallispuistosta, kiinnitetyn metsästysvuokrasopimuksen ehtojen sekä metsästykseen kuuluvien hyvien ja turvallisten tapojen mukaisesti. Poliisi-Erämiehet katsoo, että asetuksen pykälien tulkitseminen ei kuitenkaan ole tässä tilanteessa edes tarkoituksenmukaista, koska tuomioistuimen päätös metsästysoikeuden vahvistuksesta on asetustasoa voimakkaampi oikeus.

Nuuksion kansallispuistosta annetun lain 4§:n 2. mom. kuitenkin todetaan, että kansallispuistoa koskevat rajoitukset astuvat voimaan vasta, kun alueet on merkitty maa- ja kiinteistörekisteriin. Näin ei Poliisi-Erämiesten käsityksen mukaan ole ao. metsästysvuokra-alueiden osalta tehty tai ainakaan Poliisi-Erämiehiä ei ao. aluetta koskevan kiinnityksenhaltijana ole sellaisesta kuultu. Joidenkin ympäröivien alueiden osalta maanmittaustoimituksia on ollut, joista yhteen myös Poliisi-Erämiesten edustajat ovat osallistuneet.

Poliisi-Erämiehet ovat metsästäneet alueella jo 70- luvulta alkaen hyvässä yhteisymmärryksessä alueen ihmisten kanssa. Yhtään vaaratilannetta ei ole näiden vuosikymmenten aikana sattunut. Ampumapaikat ovat suunniteltuja, harkittuja ja ampumasektorit ovat tarkkaan määriteltyjä. Metsästys on aloitettu aina myöhempään ajankohtaan syksyllä ja metsästystä on pyritty harrastaman arkisin, jolloin alueilla on vähemmän liikkujia. Metsästyksestä on aina ilmoitettu luontokeskukselle, lisäksi alueelle on laitettu kulkuväylille hirvenmetsästys käynnissä kyltit, joilla informoidaan alueen muita käyttäjiä meneillään olevasta metsästyksestä.
Kyseessä ovat on hirvien talvehtimisalueet, joissa hirvien lukumäärä on joka vuosi metsästyksen lopettamisen jälkeen suurempi kuin syksyllä metsästyksen aloituksessa. Poliisi-Erämiehet on huolissaan, jos hirvikannan säätely alueella lopetetaan vuoden 2022 jälkeen. Alueen ympärillä ovat suuret suojelualueet, joissa hirvieläinkantaa ei mitenkään säädellä. Poliisi-Erämiesten tietoon on tullut, että joidenkin lähialueiden asukkaat kärsivät merkittävästi jo nyt kasvavan hirvieläinkannan aiheuttamista tuhoista. Rajoittamattomasta hirvikannan kasvun vaikutuksista luontoon, ihmisiin ja liikenteeseen on kirjoitettu useissa lehdissä laajoja artikkeleita. (mm. HS sekä Yle https://yle.fi/uutiset/3-7491245)

Poliisi-Erämiesten metsästysalueen läpi kulkee seututie 120, jolla on vuosittain useita hirvieläinkolareita. Liikenneonnettomuudet maanteillä 2016 tutkimuksen (ISBN 978-952-317-476-4) mukaan seututie 120:n onnettomuustiheys on ollut Uudenmaan maanteistä neljänneksi suurin. Jos hirvien ja valkohäntäpeurojen talvehtimisalueiden kantaa ei säädellä metsästämällä, tulevat hirvieläinonnettomuudet tulevaisuudessa todennäköisesti kasvamaan huomattavasti. Seututie 120 osuus metsästysalueella ei ole kovinkaan monta kilometriä. Heijasteet tulevat todennäköisesti näkymään tulevaisuudessa kantatie 50:llä, Kehä kolmella, Valtatie 1:llä ja Turunväylällä, hirvieläinonnettomuuksien määrissä.

Vaikka kyseessä on Poliisi-Erämiehet ry niminen metsästysseura, niin yhdistyksen toiminta ei liity poliisin viralliseen toimintaan millään lailla, vaan kyseessä on puhtaasti vapaa-ajan harrastustoiminta. Jäseninä on myös paljon poliisihallinnon ulkopuolelta, kuten mm. maanomistajia.

Mika Kasonen
Poliisi-Erämiehet ry
Metsästyksen johtaja

Linkki HS:n artikkeliin. Vaatii valitettavasti maksullisen tilauksen.

Facebooktwitterlinkedinmail